2023 წლის 1 იანვრიდან – დღემდე მოქმედი ხელშეკრულება.

                                                                                                                                        ხელშეკრულება აქტი N –
                                                                                                                           (დასაგირავებელი ობიექტის შესახებ)
ქ.თბილისი                                                                                                                                                                                                                                                                  /_______/___________/
ერთის მხრივ შპს „ჯეორეა“ ს/ნ 443865177 (შემდგომში შემსრულებელი)
და
მეორეს მხრივ ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი (შემდგომში პოტენციური მგირავებელი/დამკვეთი) ______________
(სახელი გვარი) __________ (პირადი ნომერი)___ (საბუთის ნომერი) ____________________________________(მცხოვრები)
ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე.
შემსრულებელმა მისცა ინფორმაცია ან/და პირადად დაათვალიერებინა პოტენციურ მგირავებელს უძრავი ქონება (შემდგომში „ფართი“) /_// (დათვალიერების, დღე, თვე, წელი).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
. (მოკლე დახასიათება, საკადასტრო კოდი)(ივესება საჭიროების შემთხვევაში).
ფართის მოწონებისა და დამგირავებელთან საბოლოოდ მოლაპარაკების დადებითად დასრულების შემთხვევაში, „პოტენციური მგირავებელი“ ვალდებულია შემსრულებელს აცნობოს ამის შესახებ, წინასწარ ფართის დაგირავებამდე.
პოტენციური მგირავებელი ვალდებულია ხელშეკრულება აქტის შედგენიდან 24 საათის ვადაში შემსრულებელს ტელეფონის ნომერზე 2 111 301 ან/და ელ ფოსტაზე Georeage2019@gmail.com, აცნობოს დადებითი ან უარყოფითი პასუხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში დამკვეთს დაეკისრება პირგასამტეხლო 200 ლარის ოდენობით.
დადებითი პასუხის ან/და ობიექტის გირაობის შემთხვევაში პოტენციური მგირავებელი ვალდებულია საზოგადოება „ჯეორეას“ გადაუხადოს მომსახურების საფასური რომელიც შეადგენს _ ლარს ( ).
მხარეები ვთახმდებით, რომ საზოგადოება „ჯეორეა“ პასუხს არ აგებს დასაგირავებელ ობიექტზე დამონტაჟებულ გაზის ან/და ელექტრო დანადგარების გამართულობაზე.

მხარეები ვთახმდებით, რომ თუ პოტენციური მგირავებელი თავად არ გადაწყვეტს ფართის გირაობას, მაგრამ აცნობებს თავის ახლობელს, ნათესავს ან/და მესამე პირს „დამკვეთი“ ვალდებულია ამის შესახებ წერილობით აცნობოს „შემსრულებელს“ და აუნაზღაუროს ის ზიანი რაც მიადგა შემსრულებელს კერძოდ ვერ მიიღო საშუამავლო გასამრჯელო. დასაგირავებელი ობიექტის ღირებულება შეადგენს (_) ლარს.
შემსრულებელია ვალდებულია მისცეს ან/და პირადათ დაათვალიერებინოს დამკვეთს უძრავი ქონება/ფართი. დათვალიერების ან/და ინფორმაციის გადაცემის ფაქტი დასტურდება ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით.
მხარეები ვთახმდებით, რომ შემსრულებელია უფლებამოსილია დაამუშაოს დამკვეთის პერსონალური მონაცემები, მათ შორის გადაამოწმოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ან/და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა ბაზებში, ასევე საჭიროების შემთხვევაში შემსრულებელი უფლებამოსილია პერსონალური მონაცემები გადასცეს სახელმწიფო ორგანოებსა და უძრავი ქონების მფლობელ(ებ)ს.
სადავო საკითხება გადაწყდება ურთიერთშეთანხმებით, ხოლო შეუთანხმებლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია, რომლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ მიექცევა აღსასრულებლად.
ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად და ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე.

შემსრულებელი: შპს „ჯეორეა“        (ბეჭედი)                                                                                                                                                                    დამკვეთი:

საბანკო რეკვიზიტები: შპს „ჯეორეა“ ს/ნ 443865177
მიმღები ბანკი: საქართელოს ბანკი
ანგარიშის ნომერი: GE27BG0000000533594705


                                                                                                                                 ადრე მოქმედი ხელშეკრულებები

2022 წლის 31 დეკემბრამდე მოქმედი ხელშეკრულება.